Pora na podsumowanie

Zbliża się koniec IV kadencji  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nadchodzi więc czas podsumowania. W ciągu ostatnich trzech lat (ślubowanie złożyłam 5 grudnia 2011 roku) pracowałam w dwóch komisjach: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (jako przewodnicząca) i w Komisji Samorządu Terytorialnego (jako członkini).

Brałam systematyczny udział w pracach zespołu współtworzącego „Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”, uczestniczyłam w spotkaniach z Prof. Jackiem Szlachtą i Prof. Januszem Zaleskim, sformułowałam szereg uwag do opracowywanego dokumentu. Byłam członkinią delegacji radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego konsultujących zapisy dokumentów strategicznych z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Uczestniczyłam także w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Współorganizowałam imprezę artystyczno-edukacyjną „Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich (24-25 października 2013 r.: http://www.ujk.edu.pl/webujk/male_ojczyzny.php) i konferencję naukową związaną z działalnością Interdyscyplinarnego Zespołu do Badania Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża „Debaty Świętokrzyskie”, działającego pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Brachy (24-25 maja 2013 roku).

Podejmuję różne działania popularyzacyjne (nie tylko związane z propagowaniem dbałości o język ojczysty), np. wspólnie z Inez Romaniec  zorganizowałyśmy w Muzeum Dialogu Kultur obchody 50 rocznicy wystąpienia Martina Luthera Kinga, współorganizowałam pierwszą edycję  Testu Języka Angielskiego „Kielce mówią po angielsku”. Brałam udział w spotkaniach i debatach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, aktywności kobiet w życiu publicznym i sytuacji seniorów (np. w Kielcach i Starachowicach).

Aktywnie zaangażowałam się w działania podtrzymujące funkcjonowanie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, czego efektem było pozyskanie wsparcia Marszałka i znalezienie nowej siedziby dla Towarzystwa (w Muzeum Dialogu Kultur).

W dniach 2-4.06.2013 r. – jako delegatka Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – uczestniczyłam w V Forum Regionów Polska-Rosja, czyli w cyklicznym spotkaniu  dotyczącym współpracy naukowej, gospodarczej, kulturalnej między Polską i Rosją. Wygłosiłam wystapienie na panelu przedstawicieli szkół wyższych (Język i kultura: o ponownym odkrywaniu tego, co wspólne. Współpraca w zakresie badań naukowych i wymian studenckich). Rezultatem było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Nižegorodskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta i podjęcie decyzji o współpracy w zakresie wymian pracowników i studentów. Umowę między UJK i NGPU podpisano  26 września 2013 roku  z inicjatywy mojej i prodziekan WHPaństwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Koźmy Mininaw Niżnym Novgorodzie – prof.  Eleny Dziuby (Uchwała Nr 57/2013  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Koźmy Minina w Niżnym Novgorodzie). Kontakty naukowe zostały nawiązane (wspólne konferencje i publikacje), wyjazd studentów polskich do Niżnego Novgorodu i rosyjskich do Kielc (zaplanowany na wrzesień-październik 2014) został przełożony na termin późniejszy z powodu zaistniałej sytuacji politycznej.

Moje interpelacje, zgłaszane na sesjach Sejmiku, zamieszczone są na mojej stronie prywatnej: http://marzenamarczewska.pl/moje-interpelacje/  i stronie Sejmiku: http://bip.sejmik.kielce.pl/222-interpelacje-radnych-iv-kadencji-lata-2010-2014.html .

Poniżej zamieszczam krótkie podsumowanie z prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której obradom przewodniczyłam od grudnia 2011 roku.

 

Skład Komisji:

 

 1.  Marzena Marczewska – Przewodnicząca
 2.  Izydor Grabowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Maria Adamczyk
 4. Krzysztof Dziekan
 5. Sławomir Marczewski
 6. Małgorzata Muzoł
 7. Stefan Podesek
 8. Janusz Skibiński
 9. Grzegorz Świercz

     Lucjan Pietrzczyk – do grudnia 2011 r. (przewodniczący)

     Tomasz Ramus – do grudnia 2012 r.

 

 

Komisja  odbyła 47 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych, które odbyły się:

 

 • w Wiślicy, gdzie członkowie Komisji obejrzeli stan obiektów zabytkowych a następnie udali się do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i zapoznali się z prowadzoną działalnością merytoryczną,  edukacyjną i promocyjną instytucji,
 • w Sandomierzu (trzykrotnie), gdzie:

– zapoznała się z działalnością i problemami Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Muzeum Okręgowego,

-uczestniczyła w szerokiej debacie z udziałem rektorów i kadry naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej, przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu i miasta oraz słuchaczy i nauczycieli, na temat możliwości połączenia sandomierskich szkół.

– wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego uczestniczyła w konferencji skierowanej do młodzieży sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych na temat przeciwdziałania narkomanii w województwie świętokrzyskim.

 • w Umianowicach, gdzie wspólnie z Komisją  Samorządu Terytorialnego  oraz przedstawicielami władz gmin, powiatów i samorządu województwa (udziałowcami spółki) obradowała na temat obecnej sytuacji Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

 

Ponadto w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyło się wspólne posiedzenie z Komisjami  Edukacji i Sportu oraz Kultury, Turystyki i Promocji Miasta z Rady Miasta Kielce, podczas którego omówione zostały kierunki współpracy wynikające z realizacji zadań w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przez Samorząd Województwa i Miasto Kielce.

Komisja odwiedziła również Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, gdzie zapoznała się z merytoryczną i gospodarczą działalnością jednostki oraz zwiedziła siedzibę główną biblioteki.

 

Szczególnym zainteresowaniem Komisji objęte były sprawy związane z realizacją przez samorząd województwa zadań w dziedzinach:  edukacji, oświaty,  kultury, ochrony i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i sportu.

 

Efektem posiedzeń Komisji było przyjęcie 80 opinii, 2 stanowisk i 3 wniosków.

 

Znaczna większość opinii dotyczyła dokumentów o charakterze programowym oraz projektów uchwał z zakresu:

–        wspierania rozwoju edukacji,

–        tworzenia, przekształcania bądź wygaszania działalności wojewódzkich instytucji oświatowych,

–        inicjatyw służących upowszechnieniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego,

–        tworzenia warunków dla efektywnego uczestnictwa dzieci i  młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego w rozwoju naukowym (udział w różnorodnych programach edukacyjnych), jestem wydziałowym  koordynatorem merytorycznym projektu (Wydział Humanistyczny UJK)  „Świętokrzyski System Wspierania Talentów Fascynujący Świat Nauki” (wyznaczonym przez władze Uczelni),

–        tworzenia warunków dla uczestnictwa dzieci i  młodzieży z mniejszych ośrodków  w systemie rywalizacji sportowej,

–        przyznawania stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe,

–        planowania i finansowania rozwoju bazy sportowej,

–        ochrony zabytków oraz zasad dokonywania podziału dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane, a następnie podziału środków na ten cel,

–        pomocy finansowej dla gmin i powiatów na realizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym,

–        upowszechniania działań kulturalnych jako dźwigni rozwoju społeczności lokalnych,

–        dbałości o świętokrzyską tożsamość regionalną.

 

Komisja cyklicznie analizowała również informacje Zarządu Województwa m.in. na temat sytuacji finansowej wojewódzkich instytucji kultury i realizowanych przez nie statutowych zadań oraz prowadzonych inwestycji.

 

Komisja wypracowała stanowiska w sprawie:

–        perspektywy finansowej wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2014 rok. Zwróciła się  o zapewnienie środków finansowych na wkład do realizowanych projektów oraz uwzględnienie działalności kulturalnej w  typach przedsięwzięć, które mogą być realizowane zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 finansowanych zarówno z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

–        sytuacji Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie Sp. z oo.”, w którym zwróciła się z prośbą o wypracowanie skutecznego rozwiązania umożliwiającego  wspomoże działalność Kolejki i zapewniającego tej instytucji odpowiednie warunki rozwoju.

 

Członkowie Komisji wystąpili również z wnioskami o:

– wielokierunkowe podjęcie działań w celu powstrzymania postępującego procesu  niszczenia i degradacji zabytków w Wiślicy,

– rozważenie możliwości dofinansowania najpilniejszych potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach.

 

Ponadto Komisja, śledząc plany organizacji obchodów ważnych rocznic historycznych, była współinicjatorem listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji na terenie województwa „Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej – Młodzież Pamięta” oraz  współautorem apelu w sprawie uczczenia 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, a także apelu w 100. rocznicę Czynu Niepodległościowego Polaków podczas I wojny światowej.

 

Komisja, popierając wszelkie inicjatywy kreujących lokalny patriotyzm,  zaakceptowała mój wniosek o  propagowanie idei cyklicznego organizowania imprez edukacyjno-artystycznych „Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich”, a także prowadzenia działań szerzących założenia społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniających poczucie tożsamości regionalnej.

 

Członkowie Komisji uczestniczyli w pracach gremiów:

–        Komisji Konkursowej rozpatrującej nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Marzena Marczewska),

–        Komisji ds. wyłonienia laureatów nagrody „Talenty świętokrzyskie” (Marzena Marczewska),

–        Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (Tomasz Ramus),

–        Rady Muzealnej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu (Tomasz Ramus),

–        Rady Muzealnej  w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (Małgorzata Muzoł),

–        Rady  Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach (Marzena Marczewska).

 

Podziękowania

 

Serdecznie dziękuję Radnemu Izydorowi Grabowskiemu – wiceprzewodniczącemu Komisji Edukacji Kultury i Sportu, na którego obecność i pomoc zawsze mogłam liczyć.

 

Dziękuję Radnym: Marii Adamczyk, Małgorzacie Muzoł, Tomaszowi Ramusowi, Januszowi Skibińskiemu, Krzysztofowi Dziekanowi, Sławomirowi Marczewskiemu,Stefanowi Podeskowi za życzliwość i obecność na naszych spotkaniach i dyskusjach.

 

Dziękuję Panu Dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jackowi Kowalczykowi i Pani Wicedyrektor Małgorzacie Kowalińskiej za wszechstronną współpracę, staranność w kompletowaniu potrzebnych materiałów, a także za wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Nade wszystko zaś serdecznie dziękuję Pani Barbarze Loch, Pani Barbarze Chrzęszczyk, Pani Darii Biskup-Kozik. Za właściwą organizację posiedzeń i pełen profesjonalizm w przygotowaniu dokumentacji.

 

Panu Pawłowi Krajewskiemu jestem wdzięczna za wszelką pomoc informatyczną.

 

Z całego serca dziękuję za współpracę.

 

Dokumentacja fotograficzna

 


Skomentuj