Moje interpelacje


Zgłoszone na XVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 30 stycznia 2012 roku:

 

1. Interpelacja w sprawie zorganizowania „Regionalnego Kongresu Kultury”

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się do Pana Marszałka z sugestią zorganizowania świętokrzyskiej debaty o kulturze: a więc cyklu imprez, które pomagałyby w promowaniu placówek organizujących świętokrzyskie życie kulturalne. Wydaje mi się również ważne, by w społecznej debacie ustalić zasady prokulturowych działań samorządu i określić sposoby ich realizacji. Właściwa polityka kulturalna to przede wszystkim priorytety konkursów grantowych, stypendia twórcze, współpraca między jednostkami, współpraca pomiędzy władzami miasta i regionu, monitoring działania instytucji kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Rozwój Kielc i regionu świętokrzyskiego w ostatnich latach następuje głównie dzięki kulturze, co zwłaszcza w sytuacji upadku przemysłu oznacza, że wypracowanie odpowiedniej strategii, np. w zakresie tzw. przemysłów kreatywnych może poważnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną całego regionu. Przemysły kreatywne (przemysły kultury, gospodarka kreatywna) potwierdzają fakt, że obecnie kultura może być traktowana jako jedno ze źródeł wzrostu gospodarczego (np. sztuki wizualne, media i rozrywka: film, sektor audiowizualny, turystyka kulturowa; design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itd.) Propagowanie regionu świętokrzyskiego jako terenu atrakcyjnego turystycznie wymaga podjęcia działań, które sprawią, że region będzie nie tylko zachęcał do odwiedzin swymi walorami naturalnymi, ale także odpowiednio realizowaną polityką kulturalną i ofertami dotyczącymi propozycji efektywnego zagospodarowania wolnego czasu.
Regionalny Kongres Kultury miałby na celu rozpoczęcie publicznej debaty nad stanem kultury i regionalną polityką w tym zakresie. Kongres taki, zwłaszcza dzięki działaniom towarzyszącym (różnorodnym imprezom artystycznym), pozwoliłby stworzyć odpowiednią przestrzeń do środowiskowej dyskusji nad pożądanym kształtem kultury w Kielcach i województwie świętokrzyskim. W obradach mogliby wziąć udział przedstawiciele sektora kultury, przemysłów kreatywnych, instytucji kulturotwórczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, artyści, eksperci i samorządowcy.
Byłaby to okazja, by przedstawić swoje oczekiwania, uwagi i sugestie dotyczące stanu kultury w regionie, a także sformułować zasadnicze punkty strategii rozwoju kultury, czyli określić priorytety, główne obszary działania, sposób realizowania poszczególnych postulatów społecznych.

Instytucje zaangażowane: UJK, WDK, ECB, Teatr Żeromskiego, Filharmonia Świętokrzyska, WBP, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (ze względu na organizowanie objazdów teatralnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego), Opactwo Cysterskie w Wąchocku itd.

Cele:

 • promowanie placówek kulturalnych regionu,
 • opracowanie strategii rozwoju placówek kulturalnych,
 • stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania współpracy między placówkami,
 • debata społeczna na temat kultury w regionie

 2. Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia konsultacji z rektorami kieleckich uczelni w związku z planami powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skarżysku Kamiennej

Szanowny Panie Marszałku,

Uważam, że powołanie kolejnej szkoły wyższej w pobliżu Kielc powinno być skonsultowane z rektorami uczelni publicznych działających w mieście. Ze względu na wprowadzane nowelizacją ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” ograniczenia dotyczące tzw. wieloetatowości pracowników naukowych i obowiązek posiadania zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie, konsultacje takie pozwolą uniknąć wielu niezręcznych sytuacji związanych z kompletowaniem minimum kadrowego.

Sądzę ponadto, że uczelnia powoływana w Skarżysku powinna mieć w swojej ofercie kierunki związane z istniejącym w mieście przemysłem, stąd też konieczność nawiązania wszechstronnej współpracy z uczelniami typu politechnicznego.

Proszę więc o podjęcie rozmów z przedstawicielami kieleckich uczelni państwowych w celu ustalenia możliwości współdziałania przy tworzeniu kierunków, jakie miałyby w przyszłości powstać w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej.

 

Zgłoszone na XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27.02. 2012 roku:

 

3. Interpelacja w sprawie placówek przedszkolnych finansowanych ze środków UE

Zwracam się do Pana Marszałka i Zarządu Województwa z prośbą o poinformowanie Radnych o sytuacji placówek przedszkolnych, które na terenie województwa świętokrzyskiego tworzone były ze środków unijnych. Interesuje mnie system monitorowania tych placówek, zwłaszcza w zakresie:

 • ciągłości finansowania po zakończeniu projektów;
 • przejmowania punktów przedszkolnych przez gminy.

Będę wdzięczna za sformułowanie  odpowiedzi na pytania lub skomentowanie poniższych zagadnień:

 • Ile punktów przedszkolnych naprawdę działa obecnie w naszym województwie? Z informacji zamieszczonych w sieci wynika, że w latach 2008-2010 ze środków UE w naszym województwie utworzono 269 punktów, w których z edukacji przedszkolnej korzysta  ok. 8 tysięcy dzieci. Kosztowało to ok. 55 mln zł.  Obawiam się, że w gminach, w których kończą się projekty (a więc ustaje finansowanie ze środków UE), przedszkola mogą być zamykane, a wydatkowane dotychczas środki w pewnej mierze  zmarnowane.
 • Które (ile) z tych placówek przejmie samorząd?
 • Czy gminy świętokrzyskie, które mają na swoim terenie przedszkola powstałe w wyniku realizacji projektów UE, są w stanie utrzymać wszystkie te placówki?
 • Czy władze mają świadomość wielkości utraconych środków UE z powodu
  zablokowania w planach działania na 2012 rok  kontynuacji finansowania tych punktów?
 • Czy władze zdają sobie sprawę z nastrojów rodziców dzieci 3-5-letnich, które mogłyby uczęszczać do przedszkoli w swoich miejscowościach, a obecnie z powodu ich likwidacji zostaną w domu?
 • W planach działania na 2012 rok można było wprowadzić warunek trwałości projektów przez zagwarantowanie ze strony JST przejęcia punktów i utrzymania ich do czasu wprowadzenia subwencji. Ponadto obowiązujący przy aktualnym naborze (Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) wymóg posiadania wkładu własnego (15%, co w wypadku budżetu przeciętnego projektu – ok. 1,5 – 2 mln – daje sporą kwotę: 225-300 tys.)  eliminuje ze starań nie tylko stowarzyszenia, ale i gminy, co może przełożyć się na poważne zahamowanie wzrostu liczby punktów przedszkolnych w województwie świętokrzyskim, a więc w konsekwencji ograniczyć dostępność tych placówek edukacyjnych.

Proszę  o sformułowanie stanowiska w powyższej sprawie.

 

Zgłoszone na XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 marca 2012 roku:

 

4. Interpelacja w sprawie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Marzena Marczewska
Tomasz Ramus
Wojciech Borzęcki
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Interpelacja w sprawie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
Zwracamy się do Zarządu Województwa z sugestią stworzenia programu pomocowego służącego wsparciu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Po niedawnym podjęciu decyzji o wygaszeniu działalności NKJO jest to obecnie jedyna państwowa szkoła działająca nie tylko w tym mieście, ale i w całym województwie świętokrzyskim (publiczna uczelnia zawodowa utworzona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r.; Dz. U. Nr 160, poz. 1129).
Warto też pamiętać, że jest to uczelnia, która zainicjowała swoją działalność na skutek decyzji m.in. radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dlatego też wydaje nam się konieczne podjęcie wszelkich starań, by wspomóc działanie tej placówki. Biorąc pod uwagę kulturotwórczą rolę szkoły wyższej i związaną z nią aktywizację miasta, a także uwzględniając bardzo prężnie działającą szkołę wyższą w Tarnobrzegu (czyli w odległości ok. 15 km od Sandomierza), prosimy władze województwa o stworzenie wraz z władzami PWSZ w Sandomierzu spójnej koncepcji rozwoju uczelni w taki sposób, by kierunki kształcenia ściśle odpowiadały potrzebom regionu i mogły uzyskać dofinansowanie z UE.

 

5. Zapytanie w sprawie stypendiów doktoranckich dla osób studiujących/zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego

Kielce, 26.03.2012 r.
Marzena Marczewska
Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zapytanie w sprawie stypendiów doktoranckich dla osób studiujących/zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego

Jako członek grupy roboczej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (zespół „Potencjał ludzki”) zwracam się z zapytaniem do Zarządu Województwa o zasady funkcjonowania programu wspierającego doktorantów świętokrzyskich. Członkowie wspomnianego wyżej zespołu sygnalizowali potrzebę skutecznego promowania lokalnych szkół wyższych i wskazywali konsekwencje niepodejmowania przez najlepszych absolwentów szkół średnich nauki w uczelniach regionu. Ma to związek z późniejszymi decyzjami dotyczącymi np. studiów trzeciego stopnia, a więc skutkuje opuszczaniem województwa przez ludzi najlepiej wykształconych lub ich niepowracaniem do regionu po ukończeniu studiów (co z kolei wpływa na ogólny poziom przedsiębiorczości i potencjał intelektualny regionu).
Wiem, że kilka miesięcy temu ogłoszony był nabór wniosków związany z „Programem stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców”. Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach przez kielecki inkubator przedsiębiorczości „Kombinatorium”, był adresowany do doktorantek i doktorantów zamieszkałych w województwie świętokrzyskim lub studiujących w lokalnych uczelniach wyłącznie na kierunkach ścisłych, technicznych, powiązanych z przemysłem budowlanym, metalurgicznym, precyzyjnym lub na zarządzaniu i ekonomii. Funkcjonuje też projekt realizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego (od 01.09.2011 do 31.12.2012 roku) „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa świętokrzyskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt ten skierowany jest do doktorantek i doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (czyli określonych w „Regionalnej Strategii Innowacji”).
Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego uchwalona została w 2004 r. Od roku 2010 rozpoczęto jej aktualizację. Uaktualniona strategia ma obejmować okres od 2012 do 2020 roku. Wytypowano nowe dziedziny, w których województwo świętokrzyskie mogłoby się specjalizować, a są to: turystyka zdrowotna, branża kongresowo-wystawiennicza, efektywne wykorzystanie energii oraz wzornictwo przemysłowe. Ze względu na to, że turystyka (nie tylko zdrowotna) jest jednym z priorytetów województwa, chciałabym zapytać, dlaczego ze starań o stypendia doktoranckie wyłączeni są studenci humanistycznych studiów doktoranckich (np. historia, językoznawstwo), którzy mogliby brać czynny udział : 1.w kształtowaniu bazy wiedzy o regionie (historia, kultura, język, folklor), 2. w budowaniu systemu atrakcji turystycznych w regionie, 3. w tworzeniu nowych produktów turystycznych przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, 4. w kreowaniu strategii komunikacyjnych z klientem/odbiorcą usług turystycznych.

 

Zgłoszone na XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 kwietnia 2012 roku:

 

6. Interpelacja w sprawie placówek przedszkolnych finansowanych ze środków UE (część 2)

Na moje zapytanie, zgłoszone na sesji Sejmiku w dn. 27 02. 2012 r., otrzymałam bardzo wyczerpującą odpowiedź od P. dyr. Krzysztofa Domagały (pismo datowane na 20 marca 2012). Dziękuję.

Chcę zaznaczyć, że moje uwagi stanowiły wyraz troski o już powstałe punkty przedszkolne, a ponieważ niezbyt jasne były dla mnie ustalenia konkursowe, sformułowałam uwagi, które były chyba zasadne, skoro (jak podała prasa) nie wykorzystano 10 mln z sumy przeznaczonej na finansowanie projektu (Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; termin naboru wniosków: 20 marca 2012).

Chciałabym zapytać, ile wniosków wpłynęło do ŚBRR w ramach tego Poddziałania 9.1.1? Ile wniosków spełniało wymogi konkursowe, uzyskało akceptację i ma szansę na dofinansowanie? Ile środków wykorzystano na sfinansowanie tych wniosków? Jakiej części środków jeszcze nie wykorzystano? Ponieważ uważam, że wszystkie fundusze powinny być rozdysponowane, chciałabym zapytać, czy (i kiedy) będzie ogłoszony dodatkowy nabór wniosków i na jakich zasadach?

Byłabym też wdzięczna za praktyczne (tzn. realistyczne) pokazanie mi,  jak np. stowarzyszenie pragnące założyć punkt przedszkolny w Tokarni może spełnić konkursowy wymóg posiadania 15% wkładu własnego (w przypadku budżetu przeciętnego projektu – ok. 1,5 – 2 mln – 225-300 tys.) w formie niefinansowej (eksploatacja pomieszczeń, praca wolontariuszy, utrzymywanie czystości).

Zgłoszone na XXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 czerwca 2012 roku:

 

7. Interpelacja w sprawie Parku Etnograficznego w Tokarni

Marzena Marczewska

Tomasz Ramus

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

                                                                 Pan Adam Jarubas

                                                                Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o uwzględnienie w najbliższym czasie i planach finansowych Województwa konieczności odpowiedniego zabezpieczenia eksponatów znajdujących się w Muzeum Wsi Kieleckiej (ochrona przeciwpożarowa i fizyczna).

Z naszych rozmów z przedstawicielami tej instytucji wynika, że całkowita kwota niezbędna do zabezpieczenia Muzeum wynosi 805 000 zł. Konieczne do wykonania prace to:

 1. Wymiana ogrodzenia terenu Parku Etnograficznego w Tokarni i remont ogrodzeń ekspozycji – 400 000 zł.
 2. Opracowanie pełnej dokumentacji na ochronę zabytków w zakresie monitoringu, sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej – 150 000 zł.
 3. Wyposażenie nowych magazynów muzealnych w regały i inny sprzęt – 100 000 zł.
 4. Rozbudowa sieci informatycznej i zakup sprzętu PE w Tokarni (m.in. serwerownie, system zabezpieczenia elektronicznego eksponatów w magazynach – 100 000 zł).
 5. Remont odgromienia obiektów w skansenie oraz Dworku Laszczyków w Kielcach – 55 000 zł.

Dyrekcja od ponad dwóch lat podejmowała liczne działania w celu pozyskania niezbędnych środków na zabezpieczenie obiektów muzealnych. Między innymi jednostka starała się pozyskać finanse w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe. Priorytet: Ochrona zabytków” na kwotę 372 822.80 zł. – z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Tokarni.

W obecnej chwili najistotniejsze dla Muzeum Wsi Kieleckiej działania to wymiana ogrodzenia i zainstalowanie monitoringu  (na terenie skansenu znajduje się ponad 80 zabytkowych obiektów etnograficznych). Brak zabezpieczenia obiektu może doprowadzić do utraty cennych zbytków, jak to miało miejsce między innymi w skansenie w Sanoku, gdzie spłonęły niezwykle cenne zabudowania i bezpowrotnie utracono część eksponatów.

Muzeum Wsi Kieleckiej jest organizatorem wielu masowych imprez nie tylko o charakterze wybitnie promującym region, ale także o znaczeniu edukacyjnym. Dlatego, Panie Marszałku, prosimy o pilne rozważenie możliwości podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Zgłoszone na XXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 29 października 2012 roku:

 

8. Zapytanie w sprawie Szpitala w Czerwonej Górze

Marzena Marczewska
Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zapytanie w sprawie Szpitala w Czerwonej Górze
Zwracam się z prośbą do Zarządu Województwa o przedstawienie radnym sytuacji w Szpitalu w Czerwonej Górze, zwłaszcza w kontekście niedawnego przetargu na koncentratory tlenu.
Chciałabym zapytać o losy tego przetargu, a także o to, czy niższa cena była związana z zakupem tańszego, ale użytkowanego już sprzętu, co mogło znacznie wpłynąć na zróżnicowanie cenowe złożonych ofert (Tvel-med z Czerwonej Góry: 305 tys.; Aero-Medika z Warszawy: 87 tys.). Interesuje mnie, czy uwzględniono to w procedurze przetargowej.

 

9. Interpelacja w sprawie szerszego udziału naukowców, zajmujących się badaniami nad regionem świętokrzyskim, w pracach nad nową „Strategią województwa świętokrzyskiego” w zakresie dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki

Marzena Marczewska
Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Interpelacja w sprawie szerszego udziału naukowców, zajmujących się badaniami nad regionem świętokrzyskim, w pracach nad nową „Strategią województwa świętokrzyskiego” w zakresie dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki

Jako członek grupy roboczej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (zespół „Potencjał ludzki”) sformułowałam szereg uwag pod adresem ekspertów przygotowujących ten dokument w zakresie potencjału ludzkiego.
W tej interpelacji, związanej z kształtem przyszłych zapisów dotyczących dziedzictwa narodowego i turystyki, jestem pośrednikiem między środowiskiem naukowym UJK a Sejmikiem.
Przede wszystkim w przygotowanym projekcie zwraca uwagę pobieżna znajomość naszego regionu i powielanie wielu sądów stereotypowych. Przypominam, że rzeczą podstawową, która zdecydowanie odróżnia dziedzictwo kulturowego regionu od innych w Polsce, jest niezwykła ilość i rodzaj zabytków techniki (szczególnie z 1 połowy XIX wieku). Wydaje się także, że wyłączenie z zakresu dziedzictwa działu ochrony środowiska jest błędne, gdyż na obszarze naszego regionu występuje unikalny system wzajemnie powiązanych atrakcyjnych obszarów przyrodniczych i kulturowych. Stwierdzenia typu: „Zasoby naturalne dla rozwoju turystyki i rekreacji cechuje niska konkurencyjność w porównaniu z rozwiniętymi regionami turystycznymi w Polsce” wynikają zapewne z nieznajomości specyfiki województwa. Pojawiające się w projekcie raportu oceny, np.: „Z drugiej jednak strony to także region silnych negatywnych historycznych skojarzeń (region „biedny i zacofany”, miejsce wydarzeń nazwanych „Pogromem kieleckim”), które wciąż są żywe w społecznej świadomości osób mieszkających zarówno w Polsce, jak i zagranicą (środowiska polonijne)”, muszą budzić zastrzeżenia. Wszyscy zajmujący się historią, chociażby tylko amatorsko, mają świadomość, że zdanie to może dotyczyć różnych regionów Polski (przysłowiowa bieda/nędza galicyjska, obozy nazistowskie istniały na innych terenach, polska historia zna pogrom krakowski, pogrom rzeszowski).

Zwraca moją uwagę pomijanie potencjału miejsc wyjątkowych, które mamy w województwie, np. Świętego Krzyża (miejsca ważniejszego niegdyś niż Jasna Góra). Informuję, że na Wydziale Humanistycznym ukonstytuował się interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujących się dziedzictwem Świętego Krzyża. Przypomnę, że z niezwykle interesującą inicjatywą, dotyczącą odtworzenia w formie zdigitalizowanej dawnej biblioteki, wystąpił parę lat temu P. Andrzej Dąbrowski, idea ta została teraz podchwycona przez władze klasztoru, bez współpracy jednak ze środowiskiem naukowym na pewno pomysł ten pozostanie niezrealizowany. Wydaje mi się również konieczne podjęcie procesu digitalizacji zbiorów regionalnych (i innych), które znajdują się w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej (UJK).

Dlatego wnioskuję o rozważenie możliwości powołania przy Zarządzie Województwa niewielkiego interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego złożonego ze specjalistów od lat związanych z badaniami nad naszym regionem. Zespół ten stanowiłby nie tylko ciało opiniujące kluczowe dokumenty związane z województwem, ale także grupę inicjatywną, wskazującą rzeczywiste i potencjalne możliwości w zakresie tzw. marketingu miejsca (place branding, place marketing, place promotion). Może istnienie takiego gremium spowodowałoby również, że w nowej Strategii właściwie zostałaby zapisana nazwa jedynego w województwie Uniwersytetu, który już od 1.10.2011 roku nosi nazwę Uniwersytet Jana Kochanowskiego, a nie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Może to szczegół, ale dla mnie jest potwierdzenie, że niektóre dane analizowane w tym najważniejszym (obok budżetu) dokumencie w województwie są nieaktualne.

Zgłoszone na XXV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 listopada 2012 roku:

 

10. Zapytanie w sprawie planów dotyczących lotniska w Masłowie

Szanowny Panie Marszałku,
Ze względu na otrzymane przeze mnie materiały, dotyczące możliwości rozwojowych lotniska w Masłowie, jak również biorąc pod uwagę liczne publikacje prasowe, przedstawiające nieco dziwną sytuację tego lotniska, a także uwzględniając czas zgłaszania uwag do „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020”, chciałabym poprosić Pana Marszałka i Członków Zarządu Województwa o przedstawienie Radnym aktualnej sytuacji na wyżej wymienionym lotnisku. Jakie plany w stosunku do tego miejsca ma Zarząd Województwa Świętokrzyskiego? Z raportu referującego działania Zarządu między sesjami wiem, że ostatnio podejmowano dyskusję na temat Masłowa, dlatego też byłabym wdzięczna za zapoznanie Radnych z ostatecznymi ustaleniami w tej sprawie (jeśli takowe już istnieją).
Chciałabym dowiedzieć się :
1. Jak wyglądają stosunki własnościowe na lotnisku? Kto nim obecnie realnie zarządza?
2. Czy istnieją jakiekolwiek szanse rozbudowy i modernizacji pasa startowego (do 1300 m)? Wiem, że obecnie lotnisko jest zarejestrowane jako lotnisko komunikacji cywilnej w Światowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego /ICAO/ pod międzynarodowym numerem rejestrowym EP KA; posiada: pas asfaltowy 900 na 30 metrów, pas trawiasty 900 na 250 metrów, światła podejścia do DS 1 dużej intensywności na obydwu kierunkach oraz światła progów DS i światła krawędziowe DS i DK; na terenie lotniska znajduje się międzynarodowe przejście graniczne umożliwiające przeprowadzenie odprawy celno-paszportowej. Główny Inspektor Lotnictwa Cywilnego w świadectwie Nr GLC-L-3a-510/3/01 z dnia 28.01.2001 stwierdza, że lotnisko Masłów k/Kielc jest wpisane do państwowego rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 24, jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 1B, kategorii ogólnego użytku, przeznaczone do startów i lądowań samolotów i szybowców, z drogą startową o nawierzchni sztucznej. Lotnisko oferuje możliwość lądowania małych statków powietrznych do 19 miejsc.
3. Czy mamy szansę na stworzenie w Masłowie lotniska regionalnego, obsługującego województwo świętokrzyskie w zakresie ruchu turystycznego i towarowego (czyli lotniska tzw. III poziomu: zapewniającego przewozy lotnicze o małym potoku ruchu na liniach krótkiego i średniego zasięgu dla obsługi mniejszych regionów zurbanizowanych, małego przemysłu i małego ruchu turystycznego i małych centrów handlowych przy zastosowaniu samolotów o pojemności do 30 miejsc pasażerskich)?
4. Jaki jest pomysł Zarządu na to lotnisko? Czy ma to być lotnisko klubowo – sportowe, czyli w głównej mierze hobbystyczne, czy też może spełniać ważne funkcje dla regionu? Eksperci uważają, że lotnisko w Masłowie doprowadzone do standardu city portu mogłoby skorygować pewne trudności wynikłe z ubóstwa infrastruktury drogowej. Co w tym przeszkadza?
5. Jak po ostatnich konsultacjach społecznych przedstawia się stanowisko Zarządu Województwa w sprawie lotniska w Masłowie, zwłaszcza w kontekście „Aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego”?

 

 

Zgłoszone na XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 grudnia 2012 roku:

11. Zapytanie (2) w sprawie planów dotyczących lotniska w Masłowie

 

Kielce, 28.12.2012 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Zapytanie w sprawie lotniska w Masłowie (cz. 2)

Szanowny Panie Marszałku,

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje poprzednie zapytanie w sprawie lotniska w Masłowie.

Odpowiedź, którą otrzymałam, a także doniesienia prasowe o obowiązku zapłacenia przez Spółkę Lotnisko Kielce ok. 3 mln zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, powodują jednak, że muszę zadać kolejne pytanie.

Jeśli dobrze zrozumiałam, umowa zawarta  1 września 2004 roku zakładała, że nieruchomość, będąca w dużej mierze własnością województwa (70% udziałów; pozostali udziałowcy: 15% – powiat kielecki; 10% – gmina Masłów; 5% – Aeroklub Kielecki), została „oddana do używania Spółce [Lotnisko Kielce] na potrzeby realizacji jej zadań własnych z zachowaniem prawa Aeroklubu Kieleckiego (5% udziałów) do nieodpłatnego korzystania z lotniska oraz z całej jego infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności statutowej. Kolejna umowa, z 26 marca 2010 roku, ustanawia, że zarządzającym lotniskiem w Masłowie staje się Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie (0% udziałów). Muszę stwierdzić, że w ogóle tego nie rozumiem.

Co więcej, z odpowiedzi wynika, że niemożliwe stało się upublicznienie lotniska w Masłowie, a więc uzyskanie dla niego statusu lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji. Uzyskanie takiego statusu zostało wstrzymane przez zarządzającego lotniskiem w Masłowie, tj. przez Aeroklub Polski (powtarzam: 0% udziałów). Jeśli dobrze pojmuję całą tę sprawę, to właśnie brak upublicznienia lotniska skutkuje naliczaniem zaległych podatków od nieruchomości (od 2007 roku – ok. 3 mln złotych).

Chcę zapytać, jak można było doprowadzić do sytuacji, w której lotniskiem zarządza podmiot zewnętrzny (powtarzam raz jeszcze: podmiot niedysponujący żadnymi udziałami), generujący kolejne straty finansowe dla województwa?

Będę wdzięczna za udzielenie sensownej i logicznej odpowiedzi.

Z poważaniem,

Marzena Marczewska

Zgłoszone na XXVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 22 stycznia 2013 roku:

 

12. Interpelacja w sprawie zintensyfikowania działań na rzecz poprawienia warunków lokalowych Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego na ul. Mariana Langiewicza w Kielcach

 

Kielce, 22.01.2013 r.

Marzena Marczewska
Radna Województwa Świętokrzyskiego

Interpelacja w sprawie zintensyfikowania działań na rzecz poprawienia warunków lokalowych Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego na ul. Mariana Langiewicza w Kielcach

Szanowny Panie Marszałku,
W naszym województwie wyjątkowo hucznie obchodzimy 150. rocznicę powstania styczniowego, obchodzimy ją w sposób głównie emocjonalny, zapominając, że są także inne, bardziej praktyczne, sposoby uczczenia pamięci powstańców, w tym uczczenia pamięci Mariana Langiewicza, patrona ulicy, na której mieści się kielecki Szpital Dziecięcy, czyli nasz Szpitalik. Z wiedzy, którą mam o tym przywódcy powstańczym, wnioskuję, że Marian Langiewicz bardziej ucieszyłby się z pomnika w formie szpitala niż z setek pomników o różnej wartości artystycznej i setek tablic „ku czci”, często pisanych tak, że Langiewicz, studiujący swego czasu filologię słowiańską, na pewno by ich nie zrozumiał.
Chciałabym zapytać, czy Zarząd Województwa podjął działania, które ukierunkowałyby społeczną wolę rozbudowy Szpitalika? Np. czy zastanowiano się, jak w obrębie województwa wspomagać inicjatywy, które wzmacniałyby społeczny ruch budowy Szpitalika?
Działania te widzę np. jako:
1. Współpracę z przedsiębiorcami produkującymi dobrą, świętokrzyską żywność. Myślę, że możliwe byłoby prowadzenie wspólnych akcji, na wzór akcji podjętej przez Procter & Gamble i Fundację Polsat Podaruj dzieciom słońce (byłoby to połączone z propagowaniem mody na artykuły świętokrzyskie i kształtowaniem postaw proświętokrzyskich, proobywatelskich: Inwestuj w siebie, kupuj świętokrzyskie). U nas mogłoby to zaistnieć w postaci Podaruj dzieciom zdrowie. Przypomnę: akcja ta polega na tym, że kupując wybrane produkty (oznaczone specjalnym znakiem akcji), wspomagamy jednocześnie leczenie dzieci. Mamy sporo firm, które z powodzeniem funkcjonują na rynkach polskich i zagranicznych (np. Społem, WIR, Gomar, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie, Gminna Mleczarnia z Pierzchnicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie itd.), na pewno nie odmówiły pomocy, tym bardziej że sama akcja może być świetną reklamą dla tych producentów. Zwłaszcza jeśli będzie jej towarzyszyć odpowiednia otoczka medialna.
2. Samorząd stał się niedawno właścicielem uzdrowiska w Busku-Zdroju. Czy nie można przeprowadzić akcji zbierania funduszy na Szpitalik, akcji, która byłaby połączona z reklamą i sprzedażą najlepszej (moim zdaniem) wody mineralnej na świecie, czyli Buskowianki? Buskowianka…aż pić się chce! Buskowianka… za zdrowie dzieci! Może i inne produkty, np. dermokosmetyki powstałe na bazie wód siarczkowych, byłyby w ten sposób z pożytkiem promowane w Polsce.
3. Współpracę z większymi sieciami handlowymi i prowadzenie akcji w galeriach handlowych, hipermarketach itd. (Tu kupisz produkty świętokrzyskie!)
4. Współpracę ze wszystkimi instytucjami kultury, które prowadzą działalność komercyjną (Oglądam – pomagam; Kupuję – pomagam; Kupuję bilet – pomagam dzieciom).
5. Współpracę z artystami, którzy mogliby pomóc w promowaniu akcji (czyli wykorzystanie potencjału artystów pochodzących z naszego regionu, np. Rafał Olbiński, Piasek, Liroy, Kasa, Kabaret Skeczów Męczących, Andrzej Poniedzielski, Edyta Herbuś, Tomasz Barański itd.)
6. Współpracę z samorządem powiatowym i miejskim w celu opracowania systemu zachęt dla świętokrzyskich/kieleckich przedsiębiorców biorących udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z regionu.
7. Współpracę z mediami w celu rozpropagowania kampanii i wprowadzania mody na produkty świętokrzyskie.
8. Prowadzenie intensywnej kampanii na rzecz wpłacania 1% podatku na rzecz Szpitalika (lub fundacji działającej przy Szpitaliku).

Uważam, że nie możemy pozwolić, by plan (roz)budowy Szpitalika odsunął się w bliżej nieokreśloną przyszłość. Jest to wstyd dla nas wszystkich. Tak jak wstydem miasta jest ciągły brak budynku dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Zamiast więc opowiadać o miłości do dzieci i wspieraniu najmłodszych zróbmy coś, co ma wymiar praktyczny.

Dlatego proszę Pana Marszałka i Zarząd Województwa o rozpatrzenie mojej propozycji i rozważenie podjęcia działań, które sprawiłyby, że wysiłek i poświęcenie powstańca styczniowego, Mariana Langiewicza, zostałyby powiązane z wyjątkowym pomnikiem, znajdującym się przy ulicy Jego imienia.

Z poważaniem,

Marzena Marczewska

 

13. Interpelacja w sprawie sytuacji pracowników służby zdrowia, którzy w wyniku działań restrukturyzacyjnych i naprawczych mogą być zagrożeni bezrobociem

 

Kielce, 22.01. 2013 r.
Marzena Marczewska
Radna Województwa Świętokrzyskiego

Interpelacja w sprawie sytuacji pracowników służby zdrowia, którzy w wyniku działań restrukturyzacyjnych i naprawczych mogą być zagrożeni bezrobociem

Szanowny Panie Marszałku,
Od dłuższego czasu dochodzą do mnie niepokojące sygnały na temat skutków zwolnień, które – w związku z wdrażaniem tzw. działań naprawczych – mają być przeprowadzane w placówkach służby zdrowia podległych Samorządowi Wojewódzkiemu.
Z dużą troską przyjmuję informacje o tym, jak zwolnienia te mogą dotknąć grupy, która na lokalnym rynku pracy praktycznie nie ma szans na podjęcie zatrudnienia. Pielęgniarki, sekretarki medyczne, salowe – to przede kobiety. Często kobiety, które samotnie walczą o byt rodziny.
Jeśli już wiadomo, że zwolnienia takie są konieczne i prognozuje się ich wielkość, chciałabym zapytać, jakie działania podjął Zarząd Województwa, by wyposażyć grupę zagrożoną bezrobociem w dodatkowe umiejętności, które np. sprawiłyby, że zwalniane pielęgniarki same mogłyby tworzyć spółdzielnie oferujące usługi opiekuńcze, a salowe same organizowałyby np. firmy sprzątające? Czy środki programu „Edukacja szansą na lepsze jutro” mogą być tylko przeznaczane na studia doktoranckie dla pracowników socjalnych? Czy też można w obrębie tego i innych programów UE znaleźć środki na wyposażenie ludzi (zagrożonych bezrobociem) w wiedzę i narzędzia, które wspierałyby samozatrudnienie i rozwijanie małej przedsiębiorczości (wiedza o księgowości, prowadzeniu firmy, przepisy podatkowe, prawne itd.)?
„Profilaktyka przede wszystkim” – myślę, że ten slogan w opisywanej sytuacji nie powinien ograniczać się tylko do leczenia.

Z poważaniem,
Marzena Marczewska
Zgłoszone na XXX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 kwietnia 2013 roku:

 

14. Interpelacja w sprawie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

 

                                                                                                          Kielce, 26.04.2013 r.

 

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Interpelacja w sprawie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

           

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o wsparcie działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

KTN to instytucja powstała w 1957 roku, czyli 56 lat temu. Misją Towarzystwa było i jest podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu świętokrzyskiego.  

Publikacje KTN zawsze podejmowały tematykę regionalną (życie kulturalne Kielc, rola Kielc i kielczan w życiu miasta i regionu,  historia Kielecczyzny, dzieje miast, takich jak Chęciny, Bodzentyn, Opoczno, Włoszczowa, Pierzchnica, Jędrzejów, Wiślica).

Ostatnio okazało się, że Urząd Miasta Kielce nie jest w stanie wspomagać finansowo Towarzystwa i nie może opłacać jego administracji (ok. 20 tys. rocznie), dlatego też zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie działań, które pozwolą Kieleckiemu Towarzystwu Naukowemu kontynuować swą misję.

 

 

                                                                                  Z poważaniem

 

                                                                                  Marzena Marczewska

 

 Zgłoszone na XXXII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca 2013 roku:

 

15.  Zapytanie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa świętokrzyskiego

Kielce, 26.06.2013 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Zapytanie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa świętokrzyskiego

           

            Ze względu na to, że przez cały ubiegły rok – jako członkini Komisji Samorządu Terytorialnego – słyszałam zapewnienia o dobrym przygotowaniu wojewódzkich służb samorządowych na wypadek powodzi i podtopień, zwracam się z prośbą o podanie mi aktualnej informacji na temat skutków tegorocznych klęsk żywiołowych i działań podjętych przez właściwe służby samorządowe.

            Interesują mnie zwłaszcza podejmowane akcje prewencyjne związane z zabezpieczeniem infrastruktury komunalnej przed powodzią, np.  prowadzenie ewidencji rowów i przepustów oraz wprowadzenie systemu cyklicznego ich oczyszczania, a także inwentaryzacja istniejącej sieci rowów i kanałów odwadniających.

 

 

Kielce, 26.08.2013 r.

 

 Zgłoszone na XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 sierpnia 2013 roku:

 

16.  Zapytanie w sprawie sprzedaży działki na ul. Langiewicza 2 w Kielcach

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Szanowny Panie Marszałku,

            W związku z kierowanymi do mnie licznymi zapytaniami od mieszkańców Kielc, zwracam się do Zarządu Województwa z prośbą o dokładne poinformowanie radnych o aktualnym stanie procedur związanych z wyceną i sprzedażą działki na ul. Langiewicza 2.

            Z materiałów (z 23.08.2013 r.)  o pracy Zarządu między sesjami wiem, że ustalono już „cenę wywoławczą w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 2, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0024 jako działka nr 41/7 o pow. 0,5750 ha” (cytat ze sprawozdania Zarządu).

            Chciałabym znać więcej szczegółów takiej transakcji, zwłaszcza że wydzielona działka, podlegająca przetargowi, stanowi cześć większej całości, a przyszły właściciel może później wpływać na zabudowę i charakter sąsiadującego terenu.         


17.  Zapytanie w sprawie zwolnień pracowników w ŚCO

Kielce, 26.08.2013 r.

 

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Szanowny Panie Marszałku,

            W związku z planowanymi zwolnieniami tzw. serwisantek w ŚCO i moją styczniową interpelacją w sprawie sytuacji pracowników służby zdrowia, którzy w wyniku działań restrukturyzacyjnych i naprawczych mogą być zagrożeni bezrobociem, zwracam się z ponownym zapytaniem, jakie działania podjął Zarząd Województwa, by pomóc zwalnianym osobom. Ze względu na zmiany, jakie obecnie zachodzą  w działalności urzędów pracy (np. testowanie różnorodnych narzędzi aktywizacyjnych), chcę zapytać, czy byłaby możliwa pomoc (doradztwo, wsparcie) skierowana do tej konkretnej grupy kobiet?

            Czy można rozważyć powołanie spółdzielni socjalnej/pracowniczej (firma sprzątająca, cateringowa itd.) lub osobnego podmiotu podległego samorządowi?

            Z zamieszczonego w sieci 23.08.2013 r. sprawozdania z prac Zarządu między sesjami dowiedziałam się, że wystąpił w tej sprawie Pan Senator Krzysztof Słoń, który zaproponował  utworzenie przez województwo świętokrzyskie jednostki budżetowej pod nazwą „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo – Serwisowe”. Nie znam szczegółów odpowiedzi Zarządu, chciałabym jednak zaznaczyć, że w Kielcach w 2009 roku powołano osobną jednostkę budżetową zwaną Miejską Kuchnią Cateringową. Z moich rozmów z zarządzającymi tą placówką wynika, że jednostka ta nie tylko znakomicie sobie radzi na lokalnym rynku, ale także systematycznie się rozwija, zapewniając odpowiedni poziom usług i umożliwiając samorządowi kontrolę nad właściwym wykonywaniem zadań związanych z żywieniem dzieci. Obecnie Miejska Kuchnia Cateringowa obsługuje miejskie szkoły, przedszkola, żłobki, a nawet domy opieki społecznej.

            Odbiorcą usług wojewódzkiej kuchni cateringowej mogą więc być szpitale podległe samorządowi wojewódzkiemu, a także inne jednostki „marszałkowskie”. Samorząd nie musiałby też pozbawiać się prawa dysponowania bazą lokalową (w wypadku ŚCO jest to baza umożliwiająca spełnienie norm HACCP).

                                                                                              Z wyrazami szacunku

Zgłoszone na XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 30 grudnia 2013 roku:

 

18.  Zapytanie w sprawie połączenia ciągu drogowego DW 747 z S7

                                                                                                          Kielce, 30.12.2013.

Marzena Marczewska

Ryszard Nosowicz

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

 

            Zapytanie  w sprawie połączenia ciągu drogowego DW 747 z S7 (z uwzględnieniem Starachowic)

            W ramach funduszy europejskich (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013) władze samorządowe województwa lubelskiego wpisały drogę 747 do programu swoich inwestycji drogowych. Inwestycja ta obejmuje wybudowanie  mostu na Wiśle w Kamieniu (230 mln zł), nowego dojazdu do mostu (10 km – 45 mln zł), obwodnic Opola Lubelskiego (5 km – 40 mln zł), Chodla (5,5 km – 65 mln zł), Bełżyc (4,5 km – 30 mln zł) oraz przebudowy odcinków między obwodnicami. Pozwolenie na budowę ma także odcinek drogi ekspresowej S19 (wschodnia obwodnica Lublina), na której kończy się DW 747, a który będzie połączony z budowaną obecnie drogą ekspresową S12/S17 (północna obwodnica Lublina). 

            Województwo mazowieckie  także przygotowuje się do inwestycji  obejmujących  DW 747. Przewidywana jest obwodnica (północna) Iłży i (południowa) Lipska. Władze województwa liczą na nową perspektywę finansową,  przy czym trzeba zaznaczyć, że województwo mazowieckie nie jest zaliczane do „Polski Wschodniej”, inwestycja nie może więc być realizowana z programu Polski Wschodniej. 

            Niezależnie od wolniejszego przebiegu inwestycji na Mazowszu, droga na Lublin kończy się na ciasnym skrzyżowaniu u podnóża zamku w Iłży.

            Dlatego też chcieliśmy zaproponować włączenie  Starachowic  do tego ważnego szlaku komunikacyjnego, tym bardziej że to właśnie w Starachowicach funkcjonuje SSE, stąd dobre walory komunikacyjne miasta wydają się szczególnie pożądane.

            Połączenie  DW 747 z S7 może znacznie wpłynąć na rozwój potencjału Starachowic, jeśli w odpowiedni sposób zaplanujemy inwestycje drogowe na naszym terenie.

Zgłoszone na XXXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 stycznia 2014 roku:

 

19.  Zapytanie w sprawie wsparcia działań realizowanych w ramach współpracy między UJK w Kielcach i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Niżnym Nowogrodzie

 

      Kielce, 27.01.2014 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Zapytanie w sprawie wsparcia działań  realizowanych w ramach współpracy

między UJK w Kielcach i Uniwersytetem Pedagogicznym w Niżnym Nowogrodzie

 

            W ubiegłym roku w Niżnym Nowogrodzie odbyło się V Forum Regionów Polska – Rosja, poświęcone współpracy kulturalnej i naukowej. Wynikiem spotkań, w których uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, było nawiązanie kontaktów z miejscowym środowiskiem naukowym.

            W  październiku ubiegłego roku zawarto umowę o współpracy między UJK i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Kuźmy Minina. Wspólne przedsięwzięcia naukowe (konferencje, publikacje) mogą być realizowane przy minimalnych środkach, wymiany studenckie wymagają jednak wsparcia finansowego.

            W  roku 2015 w Rosji będzie obchodzony Rok Polski, w Polsce natomiast – Rok Kultury Rosyjskiej, dlatego też chciałabym zapytać, czy byłoby możliwe wpisanie współpracy ze środowiskiem naukowym obwodu niżnonowogrodzkiego, z którym województwo świętokrzyskie łączą wstępne porozumienia o współpracy, do działań podejmowanych w obrębie „Świętokrzyskiej platformy współpracy zagranicznej”.

            Interesuje mnie zwłaszcza kwestia pozyskania środków na dofinansowanie wymiany studenckiej odbywającej się w ramach umowy między uczelniami, zwłaszcza że jest to nasz obwód partnerski, a współpraca taka może być wstępem do podejmowania innych inicjatyw, np. gospodarczych.

 

Zgłoszone na XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 24 lutego 2014 roku:

 

20.  Zapytanie  w sprawie udzielenia pomocy Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”

 

 

Kielce, 24.02. 2014 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Zapytanie  w sprawie udzielenia pomocy Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”

Ze względu na pismo, które zostało skierowane do mnie (jako przewodniczącej Komisji Kultury, Edukacji i Sportu) przez Pana Prezesa Edwarda Choroszyńskiego, chciałabym zapytać, czy władze województwa świętokrzyskiego mogłyby rozważyć udzielenie finansowego wsparcia Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Kolejka ta od sierpnia 2002 roku obsługuje przewozy turystyczne, organizuje różnorodne imprezy skierowane do turystów i mieszkańców województwa, w oczywisty sposób podwyższając atrakcyjność Ponidzia.

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”  jest spółką utworzoną przez samorządy województwa świętokrzyskiego. Udziałowcami są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowe w Jędrzejowie i Pińczowie, Gminy Jędrzejów, Imielno, Kije, Pińczów.  Obecnie spółka ta doświadcza kłopotów finansowych, co może skutkować częściowym lub całkowitym zaprzestaniem działalności. Dlatego też bardzo proszę o rozpatrzenie możliwości dodatkowego wsparcia tej pożytecznej instytucji.

 

 

Z poważaniem

Marzena Marczewska

Zgłoszone na XLIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  26 maja 2014 roku:

 

21.  Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego  w sprawie Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”

 

Stanowisko radnych Komisji Edukacji , Kultury i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego przyjęte po wspólnym posiedzeniu 13 maja 2014 r. w Umianowicach

 

       Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o rozpatrzenie zmiany formy działania Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”  Sp. z o.o. i jednocześnie o podjęcie decyzji, które umożliwią dalsze funkcjonowanie Kolejki. Obawiamy się, że obecna forma działalności (spółka z o. o.), stałe kłopoty finansowe (kolejny rok działalności zakończony deficytem), skomplikowane stosunki właścicielskie (7 udziałowców, ciągłe zmiany w PKP), brak regularnego wsparcia finansowego itd., mogą doprowadzić do upadku tej pożytecznej instytucji.

Po spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych, którzy są udziałowcami Spółki, a także po wypowiedziach  Pana Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacka Kowalczyka i  Pana Dyrektora Departamentu Infrastruktury Wojciecha Siporskiego, zdajemy sobie sprawę, że zmiana formy funkcjonowania Kolejki nie będzie zadaniem łatwym, sugerujemy jednak konieczność wypracowania skutecznego rozwiązania (np. likwidacja spółki, powołanie nowej instytucji kultury), które zapewniłoby „Ciuchci Expres Ponidzie” stabilność finansową i otworzyło Spółce większe możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Nadmieniamy, że optymalnym rozwiązaniem, popieranym przez samorządy, które obecnie mają udziały w Spółce, jest powołanie instytucji kultury nadzorowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – przy współfinansowaniu przez samorządy do tej pory będące udziałowcami. Inwestycje, które zostały poczynione na terenach poszczególnych powiatów i gmin (np. Jędrzejów, Imielno), wskazują, że lokalni samorządowcy w różnym stopniu wspierają Świętokrzyską Kolejką Dojazdową i mają świadomość podjęcia zobowiązań wobec „Ciuchci Expres Ponidzie”, jednej z ważnych atrakcji turystycznych Ponidzia. Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracamy się więc do Pana Marszałka i Zarządu Województwa o wypracowanie skutecznego rozwiązania, które wspomoże działalność Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”  Sp. z o.o., a także zapewni tej instytucji odpowiednie warunki rozwoju.

Z poważaniem

Marzena Marczewska

Tomasz Ramus

 

Zgłoszone na XLVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  21 lipca 2014 roku:

 

22.  Zapytanie w sprawach programu wspierającego samozatrudnianie i podejmowanie działalności gospodarczej w regionie

Kielce, 21.07.2014 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Lektura raportu „Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 roku”, który właśnie otrzymali radni, a zwłaszcza wnioski dotyczące przewidywanych procesów migracyjnych ludności w wieku produkcyjnym w ciągu najbliższych lat, powoduje, że zwracam się do Zarządu Województwa z prośbą o podjęcie inicjatyw mających na celu stworzenie systemu pomocy ludziom młodym, wkraczającym na rynek pracy. Myślę zwłaszcza np. o programach wspierających samozatrudnianie i podejmowanie działalności gospodarczej w regionie.

Chciałabym wiedzieć, czy jest możliwe, by np. we współpracy z WUP-em i Kuratorium  Oświaty stworzyć program „Mała przedsiębiorczość w praktyce”, skierowany do uczniów ostatnich klas świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów świętokrzyskich uczelni. Program ten, realizowany w lokalnych szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, powinien pomagać osobom, które dopiero pojawią się na rynku pracy. Jak wspomniałam, powinien też mieć wymiar wyłącznie praktyczny. Jego istotą powinno być pokazanie młodym ludziom, jak założyć firmę, jak się rozliczać, jak prowadzić małą księgowość, jak pisać biznesplan, jak i gdzie starać się o dofinansowanie, jak korzystać z programów UE itd.

Bardzo chętnie zaangażuję studentów Wydziału Humanistycznego UJK do wzięcia udziału w takich szkoleniach.

 

Z poważaniem

Marzena Marczewska

 

 

23.  Zapytanie w sprawie podjęcia inicjatyw  związanych z edukacją regionalną i budzeniem postaw proświętokrzyskich

 

 

Kielce, 21.07.2014 r.

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Szanowny Panie Marszałku,

W październiku ubiegłego roku, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Pana Marszałka oraz współpracy między UJK, Filharmonią Świętokrzyską i Radą Programową Oddziału TVP odbyła się w Kielcach impreza edukacyjno-artystyczna „Małe Ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich.

Inicjatywy, którymi zajmuję się ostatnio (np. Ciuchcia Express Ponidzie), powodują, że widzę pilną potrzebę, by także na forum Sejmiku wzmóc nasze wspólne wysiłki w propagowaniu idei „Małej Ojczyzny”. Jako Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwracam się do Zarządu Województwa, by bardziej eksponować i premiować wszelkie akcje dotyczące edukacji regionalnej.  Jak bowiem mówił Prof. Michał Bogusławski, twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”: „Mała ojczyzna to jest sprawa wielka, bo w końcu ta „duża” składa się z małych. Niektórzy definiują ją jako coś, co nosimy w swoich sercach. Nie jest to abstrakt symboliczny, lecz konkret: te same zachowania, wspólny kościół, droga, coś, co obserwuję Ja i Ty. Mała ojczyzna to wspólne przeżywanie, ale i wspólne tworzenie otoczenia, krajobrazu, architektury, porządku i mądrości pokoleń.”

1.   Wnioskuję o utworzenie programu (realizowanego np. przy współpracy z ROT, Muzeum Narodowym, Kuratorium Oświaty i ŚCDN) skierowanego do wszystkich szkół regionu (zwłaszcza szkół podstawowych i gimnazjalnych), który promowałby organizowanie wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków, warsztatów, zielonych/białych szkół itd. przede wszystkim na terenie naszego województwa. Program ten (np. Świętokrzyskie nam bliskie, Zacznij od siebie, Swoje – zawsze najlepsze, Wszędzie dobrze, najlepiej u siebie itd.), budujący wiedzę o rodzimym regionie, miejscu pochodzenia, tworzyłby nie tylko podwaliny tożsamości regionalnej, nie tylko pokazywałby uczniom dziedzictwo kulturowe i materialne regionu, ale wpływałby również na kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej w okresie dorosłym. Rzeczywistość, w której człowiek wyrasta i której doświadcza w dzieciństwie, towarzyszy nam bowiem także wtedy, gdy funkcjonujemy w określonej wspólnocie jako podatnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Dlatego widzę potrzebę stworzenia programu wspomagającego  uczniów, studentów i nauczycieli, którzy organizują wycieczki szkolne/uczelniane w obrębie naszego województwa.

2.   Uważam także, że bardzo ważne jest prowadzenie systematycznych akcji społecznych, wykazujących wielkie znaczenie postaw proświętokrzyskich w kreowaniu  „lokalnego patriotyzmu zakupowego” i podatkowego. Myślę o działaniach wpływających na uświadamianie mieszkańcom województwa, że kupowanie produktów świętokrzyskich to wspieranie lokalnego biznesu i miejsc pracy w regionie. Postawa proświętokrzyska to także obowiązek każdego pracodawcy działającego w województwie świętokrzyskim związany z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki podatkowej, a więc odprowadzaniem podatków przede wszystkim w regionie.

 

Proszę o rozważenie możliwości podjęcia powyższych działań.

Z wyrazami szacunku

 

Marzena Marczewska

 

Zgłoszone na XLVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  27 października 2014 roku:

 

24.  Świętokrzyski Kongres Kultury – wnioski

Kielce, 27.10.2014 r.

 

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Świętokrzyski Kongres Kultury – wnioski

W ubiegłym tygodniu (22-23 października) – z inicjatywy Pana Marszałka Adama Jarubasa – w Podzamczu Chęcińskim obradował I Kongres  Środowisk Kultury (zorganizowany przez Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego „Enkolpion”), w którym uczestniczyło ponad 230 osób reprezentujących tzw. sektor kreatywny w naszym województwie. Na potrzebę opracowania spójnej koncepcji rozwoju tzw. przemysłów kreatywnych (sztuki wizualne, media i rozrywka: film, sektor audiowizualny, turystyka kulturowa; design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itd.) wskazywałam prawie trzy lata temu. Chcę zaznaczyć, że koncepcja taka może poważnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną całego regionu.

Uwagi specjalistów, gości Kongresu, zwłaszcza badania Prof. Doroty Ilczuk, potwierdziły  fakt, że kultura znacznie wspomaga rozwój eko­nomiczny i społeczny, przede wszystkim poprzez budowę kompetencji „miękkich”, tworzenie więzi lokalnych i spójności społecznej, kreowanie ekonomicznej wartości dodanej. Badania dotyczące sektora kreatywnego w Polsce dowodzą, że w regionach, w których potencjał kulturowy jest duży (wiele instytucji kultury, korzystanie z oferty kulturalnej), można zauważyć ścisłe współistnienie sektora kultury i kreatywnego (a tym samym generowanie większych zysków z przemysłów kreatywnych).

Z ostatniego raportu pod red. Stanisława Szultki na temat powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce („Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Gdańsk 2014) wynika, że potencjał kulturowy naszego regionu (zwłaszcza Kielc i większych miast!!!)  nie jest w pełni wykorzystany, brakuje odbiorców kultury, stąd mała koncentracja podmiotów z sektora kreatywnego. W grupie województw o największym potencjale kulturowym znalazło się mazowieckie i małopolskie (ma to zapewne związek z zamożnością regionów, a także z większą liczbą odbiorcy dóbr kultury). Województwa te mają również największą koncentrację podmiotów z sektora kultury i kreatywnego. Z kolei województwo święto­krzyskie (dotyczy to zwłaszcza większych miast w regionie) ma stosunkowo niską koncentrację sektora kreatywnego, co przekłada się na mały potencjał kulturowy (15. miejsce w rankingu). Co ciekawe, wśród czyn­ników składających się na potencjał kulturowy najwyższą korelacją z koncentracją podmiotów z sektora kreatywnego cechuje się uczest­nictwo w kulturze (0,81). Nieco mniejsze znaczenie ma infrastruk­tura kulturalna (0,71), oferta kulturalna zaś – praktycznie żadne.

Trzeba pamiętać, zwłaszcza w dobie poważnych inwestycji w infrastrukturę, że przede wszystkim opłaca się inwestować w ludzi.

Goście Kongresu sygnalizowali pilną potrzebę kształtowania nawyków uczestnictwa w kulturze. Tego typu działania powinny być realizowane, począwszy od wczesnych etapów edukacji, czyli szkół podstawowych czy przedszkoli. Jak wiadomo, kultura działa niczym dźwignia, wspomaga rozwój ekonomiczny, jest potężnym narzędziem polityki społecznej. Szczególne znaczenie w kontekście rozwoju sektora kultury i kreatywnego wydaje się mieć kapitał kreatywny. Ludzie tworzący klasę kreatywną wnoszą istotny potencjał rozwojowy do współczesnych miast (Richard Florida).

Uczestnicy warsztatów zwracali też uwagę na potrzebę funkcjonowania instytucji (na wzór Małopolskiego Instytutu Kultury), która prowadziłaby spójną politykę kulturalną na terenie całego województwa. Być może Wojewódzki Dom Kultury mógłby przemodelować i  wzbogacić swoją misję, co pozostawiam do rozważenia Zarządowi Województwa.

 

Z poważaniem

Marzena Marczewska

 

 

25.  Zapytanie w sprawie wojewódzkiego programu przeciwdziałającemu bezdomności zwierząt

 

Kielce, 27.10.2014 r.

 

Marzena Marczewska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Zapytanie w sprawie wojewódzkiego programu przeciwdziałającemu bezdomności zwierząt

 

Po licznych zapytaniach od organizacji prozwierzęcych zwracam się z zapytaniem, czy w obrębie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje spójny program walki z bezdomnością zwierząt, w obrębie którego realizowane byłoby czipowanie i sterylizacja psów/kotów.

Rozumiem, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi jest zadaniem poszczególnych gmin (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; Dz. U. z 2013 r. poz. 856), chciałabym jednak wiedzieć, czy w obrębie województwa prowadzone są jakiekolwiek systemowe działania w tym zakresie, tym bardziej że opłaty za odłowienie jednego psa mogą być dosyć wysokie i sięgać kilku tysięcy złotych, ponadto znane są przypadki pobierania opłat za tego samego psa w kilku gminach lub niewłaściwego prowadzenia ewidencji odłowionych psów, co pokazuje jak nieracjonalnie i bez właściwej kontroli wydatkowane są publiczne pieniądze. Nie muszę też dodawać, że tego typu system, oprócz generowania nadużyć, nie wpływa na poprawienie dobrostanu zwierząt.

 

Z poważaniem

Marzena Marczewska